Πρακτικό πολυήμερης Γ΄λυκείου

Πράξη 11η - 15/11/2017

Σήμερα στα Γιαννιτσά  και στο Γραφείο της  Διευθύντριας  του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών, Πασχούδη Μαρίας, ημέρα Τετάρτη 15/11/2017 και ώρα 13:00΄ , συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων, για την πραγματοποίηση της πολυήμερης  εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ Τάξης του σχολείου μας με προορισμό το Βελιγράδι – Βουδαπέστη – Πράγα – Ζάγκρεμπ  από 12/12/2017 μέχρι 18/12/2017, η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση της Διευθύντριας  του σχολείου.

Στην συνεδρίαση μετείχαν  οι:

1)Πασχούδη Μαρία, Διευθύντρια του Σχολείου, ως πρόεδρος,  

2)Χαρμάνας Χρίστος, καθηγητής  ΠΕ02, αρχηγός  της εκδρομής, 3)Παπαθεμιστοκλέους Αργυρώ, υποδιευθύντρια - καθηγήτρια  ΠΕ02, συνοδός της εκδρομής,

4)Νάκου Βαλασία, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων -  πρόεδρος του Δ.Σ.,  5)Τουλκερίδης Παύλος, Νικόπουλος Στέφανος, Κουλέρδας Νικόλαος, Ασλανίδου Μαρία- Ιώαννα, ως εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων της Γ΄ Τάξης και του δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου.

Χρέη γραμματέα της επιτροπής ανατέθηκαν στο μέλος της επιτροπής: Παπαθεμιστοκλέους Αργυρώ.

Στην αρχή της συνεδρίασης η πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών:

α) Τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 13 της ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-02-2017, ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017 «Εκδρομές- Εκπαιδευτικές επισκέψεις  μαθητών και μαθητριών  Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

 β) σχετική προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος , η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Πέλλας και ζήτησε η αξιολόγηση των προσφορών να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε από  αυτές που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, να επιλεγεί η πλέον αξιόλογη οικονομικά και ποιοτικά.

Στη συνέχεια η πρόεδρος, αφού παρουσίασε στα μέλη  τέσσερις (4) κλειστούς φακέλους προσφορών που κατατέθηκαν εμπροθέσμως, άρχισε να αποσφραγίζει έναν -  έναν τους φακέλους, μονογράφοντας ταυτοχρόνως το έγγραφο της προσφοράς. Συγκεκριμένα αποσφραγίστηκαν κατά σειρά οι προσφορές:

1) PERPERIDISTRAVEL- Ταξιδιωτικός οργανισμός

2) PERPERIDIS Travel –giannitsa ΓραφείοΓενικούτουρισμού- travel services

3) PERPERIDIS PANAGIOTIS HOLIDAYS

4)KP HOLIDAYS.  

Μετάτηναποσφράγισηκαιτουτελευταίου φακέλου, τα μέλη της επιτροπής συνέταξαν πίνακα με την προσφορά κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Η επιτροπή αξιολόγησης , αφού μελέτησε τις προσφορές και ύστερα από ενδελεχή έλεγχο και διαλογική συζήτηση των μελών της

Αποφασίζει ομόφωνα:

 Επιλέγει το ταξιδιωτικό γραφείο PERPERIDISPANAGIOTISHOLIDAYS(οδικώς/οδικώς 275 Ευρώ) επειδή η προσφορά του: α) πληροί τους όρους της προκήρυξης και β) είναι η πλέον αξιόλογη οικονομικά και ποιοτικά προσφορά. Σύμφωνά με την παρ. 2 του άρθρου 13 της ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-02-2017, ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017, όσοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό, καθώς και οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα ενημέρωσης, μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από την ανάρτηση  του παρόντος πρακτικού επιλογής, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή  17-11-2017 και ώρα 13:00.

Για τούτο συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος                                                     Τα μέλη

                                                             Χαρμάνας Χρίστος

Πασχούδη Μαρία                                 Παπαθεμιστοκλέους Αργυρώ

                                                             Νάκου Βαλασία

                                                            Τουλκερίδης Παύλος

                                                            Νικόπουλος Στέφανος

                                                            Κουλέρδας Νικόλαος

                      Ασλανίδου Μαρία- Ιωάννα

                      Χαραβητίδης Ανδρέας

Υπεύθυνοι τμημάτων 2017-18

ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΖΩΗ Α1
ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α2
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ Α3
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α4
ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗ ΡΟΔΗ Α5
ΜΑΡΜΟΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Β1
ΠΑΡΗΓΟΡΙΔΟΥ ΜΕΛΑ Β2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Β3
ΝΑΝΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Β4
ΚΟΝΤΙΔΟΥ ΞΑΝΘΗ Γ1
ΣΚΑΡΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Γ2
ΒΑΛΙΕΡΟΣ ΝΙΚΟΣ Γ3
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ4