- Στρατιωτικές Σχολές είναι ενταγμένες στο 1ο, 2ο , 3ο και 5ο πεδίο

- Αστυνομικές Σχολές  είναι ενταγμένες στο 1ο, 2ο και 5ο πεδίο

- Πυροσβεστικές Σχολές είναι ενταγμένες στο 1ο, 2ο και 5ο πεδίο

- Σχολές Εμπορικού Ναυτικού είναι ενταγμένες στο 2ο και 5ο πεδίο.

Παρατήρηση


 

Οι σχολές ανά πεδίο ορίζονται στο ΦΕΚ Β΄995/2015 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β΄2744/2016 και το ΦΕΚ Β'151/2017